Добре дошли
15.01.2020
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм и доп.)   Оперативна група „Централен Балкан“ гр.Троян, ПК 5600, ул.Христо Ботев №113, /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/     СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за проектно предложение по процедура №BG06RDNP001-16.001: „Въвеждане на иновации при устойчивото управление на ливадите и пасищата в района на Централна Стара планина и Предбалкана при условията на настъпващи климатични промени“.           Проектът предвижда да се приложат системи на ползване на планински и полупланински...

14.01.2020
Покана за публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година и Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2020г. в Угърчин.
П О К А Н А за   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   НА Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година. Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2020г. в Угърчин.       Проектът на Стратегията  за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година и Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината. Общественото представяне  и публичното обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост на...

13.01.2020
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Угърчин за 2020 г.
Кметът на Община Угърчин  отправя покана за участие в обществено обсъждане на:  Проекта на Бюджет на Община Угърчин за 2020 година       Уважаеми съграждани,        Предстои приемането на бюджета на Община Угърчин за 2020 г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритети и реда за осигуряването им.       Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020 г./ вторник/  от 11:00  часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин.       Проект...

03.01.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР
О Б Щ И Н  А       У Г Ъ Р Ч И Н   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Обявява процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец  Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Угърчин. Mожете и да изтеглите документа като натиснетe ТУК   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа общност Познаване на здравните и социални проблеми на общността Владеене на езика на общността Комуникативни умения Компютърна грамотност (MS Word, Internet)   Провеждане на подбора (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.   Дата, час и...

19.12.2019
ЗАПОВЕД №РД11-2470/02.12.2019 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛИ СЛУЧАИ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПРИ ДИВИ СВИНЕ
Заповед №РД11-2470/02.12.2019 г. за обявяване първично възникнали случаи на болестта Африканска чума при диви свине, както следва: 1. На територията на НП Централен Балкан, обл.Габрово с географски координати: N42.74896 E 25.01652;2. В землището на гр.Априлци, общ.Априлци, обл.Ловеч с географски координати: N42.83166 E 24.87394;3. В землището на с.Крушевец, общ.Созопол, обл.Бургас с географски координати: N42.30719 Е 27.47842;4. В землището на с.Велислав, общ.Сунгурларе, обл.Бургас с географски координати: N42.89566 Е 26.73221; 5. В землището на с.Долина, общ.Каолиново, обл.Шумен с географски координати: N43.55413 Е 27.12851;6. В землището на с.Драгоево, общ.Преслав, обл.Шумен с географски координати: N43.10280 E 26.85239; ЦЯЛАТА ЗАПОВЕД МОЖЕ ДА ВИДИТЕ КАТО НАТИСНЕТЕ ТУК

16.12.2019
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост От „Син Кръст 2016“ ООД,
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда за обявяване на инвестиционни предложения в средствата за масова информация, „Син кръст 2016“ ООД обявява следното инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за инсинериране на СЖП и продукти, получени от тях, комплексен център за складиране и съхранение на товари, трафопост и тръбен сондажен кладенец“. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч. Инвестиционното предложение се състои в изграждане на система за инсинериране на...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg