Покани по ЗОП - 2015
ПП-2015-03/26.02.2015г.Публична покана(ID 9039267 на портала на АОП)
26.02.2015
Възложител: Община Угърчин
Публична покана (ID 9039267) Статус: оттеглена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Извършване на геодезическо заснемане за попълване на кадастър на обекти в Община Угърчин с два подобекта, както следва:
1. Подобект "Рехабилитация на път І-4 до с. Славщица от км 0+000 до км 5+500 и Рехабилитация на път ІV-11 624 гр. Угърчин – с. Сопот от км 0+000 до км 11+900”;
2. Подобект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа, гр. Угърчин по улици – „Иван Вазов”, „Бузлуджа”, „Поп Харитон”, „Пенчо Славейков”, „Генерал Сираков”, „Освобождение” и ”Георги Бенковски”.
Целта е изготвяне на геодезическо заснемане и попълване в кадастър за всеки от подобектите.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 13.03.2015г.

Срок на валидност на публичната покана: 13.03.2015г.

Условия за участие при възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

- 26.02.2015г. -
Публична покана

- 26.02.2015г. -
Документация за участие в поръчката

- 26.02.2015г. -
Технически спецификации

- 26.02.2015г. -
Проeкт на договор

- 26.02.2015г. -
Образци за подготовка на оферта

- 27.02.2015г. -
Заповед на възложителя №183/27.02.2015г. за оттегляне на публичната покана
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg