Покани по ЗОП - 2015
ПП-2015-05/21.04.2015г.Публична покана(ID 9041004 на портала на АОП)
21.04.2015
Възложител: Община Угърчин
Публична покана (ID 9041004) Статус: възложена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на СМР/СРР на одобрения по Проект „Красива България” обект „Мемориал-паметник на загиналите във войните угърчинци на читалище „В. Русковски”, гр. Угърчин, пл. „Свобода” №8. Проектът представлява инициатива за насърчаване на заетостта и предвижда да създаде работни места при реализиране на обекта. Изпълнителите на СМР/СРР, чиито обекти са в общини с ниво на безработицата над средното за страната (каквато е община Угърчин), съгласно данни на Агенция по заетостта, следва да наемат безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 50% от общо заетите на обекта.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 30.04.2015г.

Срок на валидност на публичната покана: 30.04.2015г.

Условия за участие при възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

- 21.04.2015г. -
Публична покана

- 21.04.2015г. -
Условия за събиране на оферти с публичната покана

- 21.04.2015г. -
Технически спецификации

- 21.04.2015г. -
Конструктивно становище и проект за мемориал-паметник на загиналите във войните угърчинци

- 21.04.2015г. -
Количествени сметки за остойностяване

- 21.04.2015г. -
Проeкт на договор

- 21.04.2015г. -
Образци за подготовка на оферта

- 12.05.2015г. -
Протокол за дейността на комисия назначена със заповед №348/21.04.2015г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
 
-18.03.2016г.-
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg