Покани по ЗОП - 2015
ПП-2015-06/21.04.2015г.Публична покана(ID 9040993 на портала на АОП)
21.04.2015
Възложител: Община Угърчин
Публична покана (ID 9040993) Статус: изпълнена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Извършване на Строително-монтажни работи на обекти в Община Угърчин с две обособени позиции, както следва:
1.Обособена позиция 1:
- Подобект 1: Осигуряване на достъпна среда в кметство Голец;
- Подобект 2: Прилагане на мерки за енергийна ефективност кметство Славщица;
- Подобект 3: Ремонт кметство Микре.
2. Обособена позиция 2:
- Подобект 1: Ремонт на санитарни възли ОУ „Христо Ботев, с. Кирчево;
- Подобект 2: Ремонт на санитарни възли ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Лесидрен”.
Целта на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи на посочените общински обекти, съгласно приложените технически спецификации, проектни документации за обособена позиция №2 и КСС-та за отделните обособени позиции и съответните подобекти.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 30.04.2015г.

Срок на валидност на публичната покана: 30.04.2015г.

Условия за участие при възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

- 21.04.2015г. -
Публична покана

- 21.04.2015г. -
Документация за участие в поръчката

- 21.04.2015г. -
Технически спецификации

- 21.04.2015г. -
Проект-ремонт на санитарни възли ОУ "Христо Ботев", с.Кирчево

Проект-ремонт на санитарни възли ОУ "Паисий хилендарски", с.Лесидрен

- 21.04.2015г. -
Количествени сметки за остойностяване

- 21.04.2015г. -
Проeкт на договор

- 21.04.2015г. -
Образци за подготовка на оферта

- 12.05.2015г. -
Протокол за дейността на комисия назначена със заповед №349/21.04.2015г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

- 01.06.2015г. -
Договор №25-113/27.05.2015г. за изпълнение на обществена поръчка (позиция 1)
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Стойностни сметки към ценовото предложение за изпълнение на поръчката

- 01.06.2015г. -
Договор №26-113/27.05.2015г. за изпълнение на обществена поръчка (позиция 2)
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Стойностни сметки към ценовото предложение за изпълнение на поръчката

- 10.07.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор за изпълнение на обществена поръчка №25-113

- 10.07.2015г. -
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка №25-113

- 07.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор за изпълнение на обществена поръчка №26-113

- 07.09.2015г. -
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка №26-113

На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 07.09.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg