Покани по ЗОП - 2015
ПП-2015-07/27.05.2015г.Публична покана (ID 9042210 на портала на АОП)
24.05.2015
Възложител: Община Угърчин
Публична покана (ID 9042210) Статус: изпълнена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Реконструкция ВВМ гр. Угърчин по улици „Иван Вазов”, „Бузлуджа”, „Поп Харитон”, „Пенчо Славейков”, „Генерал Сираков”, „Освобождение” и „Георги
Бенковски”.

Целта на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи по реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Угърчин, по улици „Иван Вазов”, „Бузлуджа”, „Поп Харитон”, „Пенчо Славейков”, „Генерал Сираков”, „Освобождение” и „Георги Бенковски”, съгласно приложените технически спецификации и КСС.
Видовете СМР са подробно описани в техническите спецификации и количествената сметка, приложени към Публичната покана.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 05.06.2015г.

Срок на валидност на публичната покана: 05.06.2015г.

Условия за участие при възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

- 27.05.2015г. -
Публична покана

- 27.05.2015г. -
Документация за участие в поръчката

- 27.05.2015г. -
Техническа спецификация

- 27.05.2015г. -
Методика за оценка

- 27.05.2015г. -
Проектна документация

- 27.05.2015г. -
Количествени сметки за остойностяване

- 27.05.2015г. -
Проeкт на договор

- 27.05.2015г. -
Образци за подготовка на оферта

- 09.06.2015г. -
Протокол за дейността на комисия назначена със заповед №468/27.05.2015г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

- 06.07.2015г. -
Договор №34-113/23.06.2015г. за изпълнение на обществена поръчка
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката

- 30.07.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №34-113

- 01.12.2015г. -
Информация за датата и основанието за приключване на договор за обществена поръчка№34-113

- 01.12.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №34-113

На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 01.12.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg