Покани по ЗОП - 2015
ПП-2015-08/02.09.2015г.Публична покана(ID 9045527 на портала на АОП)
02.09.2015
Възложител: Община Угърчин
Публична покана(ID 9045527) Статус: изпълнена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Ремонт на канализационна мрежа в град Угърчин

Предмет на обществената поръчка е „Ремонт канализационна мрежа в гр. Угърчин”.
Целта на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи по канализационната мрежа в гр. Угърчин, съгласно приложените технически спецификации и КСС.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 11.09.2015г.

Срок на валидност на публичната покана: 11.09.2015г.

Условия за участие при възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев

- 02.09.2015г. -
Публична покана

- 02.09.2015г. -
Документация за участие в поръчката

- 02.09.2015г. -
Технически спецификации

- 02.09.2015г. -
Количествени сметки за остойностяване

- 02.09.2015г. -
Проeкт на договор

- 02.09.2015г. -
Образци за подготовка на оферта

- 07.09.2015г. -
Разяснения дадени от възложителя по документацията за участие във връзка с постъпило искане с Изх.№6426/07.09.2015г.

- 15.09.2015г. -
Протокол за дейността на комисия назначена със заповед №797/02.09.2015г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

- 17.09.2015г. -
Договор №44-113/16.09.2015г. за изпълнение на обществена поръчка
Приложения към договора:
Техническа спецификация за изпълнение на поръчката
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Ценово предложение за изпълнение на поръчката

- 18.11.2015г. -
Информация за датата и основанието за приключване на договор за обществена поръчка №44-113
На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 18.11.2016г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg