Архив-обществени поръчки възложени с публична покана (публикувани преди 01.10.2014г.)
Публична покана-публикувана 11.04.2014г.(ID 9028164 на портала на АОП)
11.04.2014
Публична покана за възлагане на обществена поръчка (ID 9020925) Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на СМР на общински сгради по три обособени позиции: - Обособена позиция 1 – „Саниране на сграда кметство с. Микре”; - Обособена позиция 2 – „Изграждане на здравен кабинет ОУ”Христо Ботев” с. Кирчево” - Обособена позиция 3 – Ремонт сграда ЦСРИИ гр. Угърчин. Краен срок за подаване на оферти: 17.00 часа на 18.10.2013г. Срок на валидност на публичната покана: 18.10.2013г. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана: Съгласнсо посочените в поканата изисквания за изпълнение на поръчката *Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА: 11.10.2013г. *** Документи и информация могат да се получат на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница. Документацията за участие е достъпта и може да бъде изтеглена от следната връзка: ugarchin.acstre.com/assets/Files/Obporacki/Dok_ucastie_9020925.rar Забележка: Документацията за участие е във формат - архив. За да можете да я разгледате следва да я изтеглите и след това да бъде разархивирана с подходящи програми: WinRar, WinZip, 7Zip и др. ***Стойността на документацията за участие е 1.20 лева със ДДС. Може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документите за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината: БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин, IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg