Архив-обществени поръчки възложени с публична покана (публикувани преди 01.10.2014г.)
Публична покана-публикувана 21.03.2014г.(ID 9027298 на портала на АОП)
21.03.2014
Публична покана за възлагане на обществена поръчка (ID 9019890) Описание:Възлагане на обществена поръчка за изготвяне на ППР на обекти в община Угърчин по две обособени позиции: 1. "ППР спортна зала "Петър Балевски" - гр. Угърчин", 2. "ППР Вътрешна Водопроводна мрежа с. Катунец". Краен срок за подаване на оферти: 10.00 часа на 23.09.2013г. Срок на валидност на публичната покана: 23.09.2013г. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана: Съгласнсо посочените в поканата изисквания за изпълнение на поръчката *Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 12.09.2013г. *** Документация за участие и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикуват на настоящата страница. ***Стойността на документацията за участие е 1.20 лева с ДДС. Може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документите за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината: БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин, IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg