ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019

Заповед №84/01.04.2019 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на Община Угърчин и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес във връзка с произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

Заповед №85/01.04.2019 г.  за определяне места  за обявяване на избирателните списъци по секции и населени места.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ПОКАНА ИЗХ.№1952/12.04.2019 г. относно провеждане на консултации при кмета на община Угърчин за сформиране съставите на СИК и Приложения към нея

Заповед №95/22.04.2019 г. ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година. 

Заповед №96/22.04.2019 г. ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на закрито във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

Заповед №97/22.04.2019 г. ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на открито във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.


СЪОБЩЕНИЕ

            Относно: Справки и корекции по избирателните списъци

      Във връзка с насрочените на 26 май 2019 година избори за членове на Европейския парламент от Република България, в стая № 107 в сградата на Община Угърчин, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

 1. Справки в избирателните списъци могат да се правят:
  • на обявените със заповед на Кмета на Община Угърчин места;
  • на интернет страницата на ГД „ГРАО” – http://grao.bg/elections
  • на интернет страницата на Община Угърчин – http://bg/
 2. До 15.04.2019 година гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 350, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя декларация по образец (Приложение № 11-ЕП) в общинаската администрация по адреса на пребиваване в Република България, съгласно чл. 359, ал.1 от Изборния кодекс.
 3. От 15.04.2019 година до 11.05.2019 година, включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Угърчин (Приложение № 16-ЕП). Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК. Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
 4. От 15.04.2019 година до 11.05.2019 година до 17.00 часа избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателните списъци по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението по чл. 36, ал.1 от Изборния кодекс (Приложение № 14-ЕП) за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник и се подписва собственоръчно. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.
 5. От 15.04.2019 година до 11.05.2019 година до 17.00 часа, само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат писмено заявление-декларация по образец (Приложение № 18-ЕП) за гласуване на друго място (чл. 34, ал. 1,2,3 и чл.114, ал.3 от ИК). Заявлението-декларация се заявлява писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник и се подписва саморъчно.
 6. От 15.04.2019 година до 18.05.2019 година всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 9-ЕП) -чл. 43, ал. 1, изр. първо и ал. 2-4 от ИК.
 7. От 15.04.2019 година до 18.05.2019 година гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявление (Приложение № 10-ЕП)  по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс.
 8. До 20.05.2019 година избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019 година, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 16-ЕП) по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник и се приложи към него копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
 9. До 24 май 2019 година български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им и желаят да гласуват по постоянен адрес или по адрес на пребиваване, подават заявление (Приложение № 12-ЕП) по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл.45, ал. 1 от Изборния кодекс. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, че основанието на което лицето е било заличено от избирателния списък е отпаднало. Заявлението се подава до Кмета на общината, кметството или кметския наместник.
 10. От 15.05.2019 година до 24.05.2019 година включително всяко лице включено в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица), може да подаде заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник (Приложение № 13-ЕП) по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс за изключването му от този списък.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
 11. На 26.05.2019 година избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица), имат право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка. Подава се писмено заявление до Кмета на общината, кметството или кметския наместник (Приложение № 15-ЕП) съгласно чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс. Удостоверението по чл. 40, ал. 2 от Изборния кодекс (Приложение № 17-ЕП) се издава от Кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

        Електронно заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Угърчин, блок „Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година” и изпратено на e-mail: kevreva@b-trust.bg.  Изпратените по електронна поща заявления е необходимо да са подписани с универсален електронен подпис.СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Угърчин съобщава, във връзка с Решение № 201-ЕП / 13.05.2019 година на РИК - Ловеч на 22.05.2019 г. (сряда) от 13.00 часа в салона на Читалище “Вълчо Русковски-1894” град Угърчин, представители на Районна избирателна комисия Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Угърчин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 година.
Присъствието на всички членовете на СИК е задължително. Представителите на местните представителства на всички политическите партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители,  включени в съставите на СИК  за предстоящото обучение.
Съобщението да бъде поставено на видно място в сградата на общината, в сградите на всички кметства и населени места и обявено на интернет страницата на общината.Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място ГР.УГЪРЧИН, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция град Угърчин, ул. "Васил Левски" № 54

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАНЧО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР ЖИВКОВ МАРКОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ
МАРГАРИТА ПЕНКОВА БАМБОВА-ПЕЛТЕКОВА
МИЛЕН МАЕВ БОЕВ
РАДА ВЪТЕВА ГЕЧЕВСКА
РОБЪРТ БИСЕРОВ ПЕЛТЕКОВ
САМУИЛ МИЛКОВ ПЕНДОВ
СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ ТАШАКОВ
ТИХОМИР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място ГР.УГЪРЧИН, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция град Угърчин, пл. "Свобода" № 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ПОПОВ
АННА ФЕДОРОВНА ЖЕКОВА
ВАЛЕРИЙ ГРИГОРИЕВ КАЛОВ
ВАРВАРА ФЕДОРОВА НЕЙЧЕВА
ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЗИНОВЕЕВ
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КИРОВ
ВИКТОР БОРИСОВИЧ КОСТОВ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ КАСАП
ВИКТОР ИВАНОВИЧ СТОЯНОВ
ВИТАЛИЙ ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ
ВЪЛКА САШЕВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА ИВАНИВНА КОСТОВА
ДИМИТЪР КОЛЕВ СОПОТСКИ
ДМИТРИ ДМИТРИЕВИЧ ГАЛЕВ
ДОМНИКИЯ ПЕТРОВНА УЗУН
ИВАН ИВАНОВИЧ КАСАП
ИВАН ИВАНОВИЧ ПАСТИР
КОНСТАНТИН ФЬОДОРОВИЧ РУССЕВ
КРАЙЧО ДОКОВ АВДЖИЕВ
ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА РУСЕВА
МАКАР ДМИТРИЕВ ТУРЛАКОВ
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ВОРОНОВ
МАРИНА ПЕТРОВНА ЯКИМЕНКО
МАРИЯ ФЬОДОРОВНА ВИЧЕВА
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ НЕДОВ
НАДКА СЪБЕВА СТОЕВСКА
НИКОЛАЙ ТУРЛАКОВ
ОЛЕГ ВЛАДИЛЕНОВИЧ МАЙБОРОДА
ОЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЬОВИЧ ЗИНОВЕЕВ
ПАНАЙОТ КОЛЕВ СОПОТСКИ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВИЧ ЖЕКОВ
ПЕТЪР ФЬОДОРОВИЧ УЗУН
ПЕТЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА
ПЛАМЕН ПЕЧЕВ ДЖАБАРСКИ
СЕВИН ФЕИМ КЮЧУКОВ
СТОЙНА БОТЕВА РАЙНОВСКА
ТАМАРА МАТВЕЕВНА ЗИНОВЕЕВА
ТОШКО ЦАНОВ СТОЕВСКИ
ФИЛИП СТЕПАНОВ РАШКОВ
ФЬОДОР ПЕТРОВИЧ УЗУН


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място ГР.УГЪРЧИН, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция град Угърчин, пл. "Свобода" № 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АННА ГАБРИЕЛ ДЖОРДЖ ПАТАРИНСКИ
БОРИСЛАВ ШЕИТАНОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАТАРИНСКИ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАТАРИНСКА
КАМЕЛИЯ ФИЛИПОВА ПАТАРИНСКА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАТАРИНСКА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ПЕЙЧЕВСКА
МЛАДЕН ФИЛИПОВ КОЛЕВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.КАТУНЕЦ, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция село Катунец, ул. "Трети март" № 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МИЛЧО РУМЕНОВ МИТКОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.КАЛЕНИК, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция село Каленик, ул. "Ген. Скобелев" № 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ МИРОСЛАВОВ ЮРДАНОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.ОРЛЯНЕ, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция село Орляне, ул. "Васил Левски" № 11А

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ АНЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МАРИНОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.ЛЕСИДРЕН, кметство ..........., секция № 008
адрес на избирателна секция село Лесидрен, ул. "Стара планина" № 108 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАНИЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ
ДЕСИСЛАВА ТОТКОВА СЪЕВА
КАМЕЛИЯ ИЛИЯНОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТЯ КОЛЕВА БОГДАНОВА
ПЛАМЕН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ТАНЬО ЙОТОВ ВЪТОВ
ТИХОМИР БИСЕРОВ ОГНЯНОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
ФИЛИП АСПАРУХОВ МИХАЙЛОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.КИРЧЕВО, кметство ..........., секция № 009
адрес на избирателна секция село Кирчево, ул. "Александър Стамболийски" № 45

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ КИРОВ МИХАЙЛОВ
ДИАНА АНГЕЛОВА ХАНЕВА
РУСЛАН КРАСИМИРОВ РУМЕНОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.СЛАВЩИЦА, кметство ..........., секция № 010
адрес на избирателна секция село Славщица, ул. "Иван Вазов" № 38 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЙОТКО ВЕСЕЛИНОВ ЦАНКОВ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община УГЪРЧИН
населено място С.МИКРЕ, кметство ..........., секция № 012
адрес на избирателна секция село Микре, пл. "Освобождение" № 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕМИЛ МИТКОВ АНГЕЛОВ


Информация за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на 26 май 2019 година

 

     Община Угърчин съобщава на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, че могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: град Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ в изборния ден на 26.05.2019 г.от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 06931/21 21. За кметствата и кметските наместничества заявки се приемат в изборния ден от 08.00 до 18.00 часа от кметовете и кметските наместници.


Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg