Заповеди (2019 г.- 2023 г.)
09.12.2019 г. Заповед № 348 от 09.12.2019 г. за предоставяне на съответните ползватели имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин и Списък на ползвателите и имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин

06.12.2019 г. Заповед №346 от 04.12.2019 г. 
за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 75054.900.2263

06.12.2019 г. Заповед №345 от 04.12.2019 г. за определяне на Веселин Петров Шойков за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.10, адрес на имота: гр. Угърчин, ул. „Свобода” №10, ет.3

06.12.2019 г. Заповед №РДГ08-3-517 от 27.11.2019 г. на Директора на РДГ - Ловеч за забраняване достъпа до горските територии на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта в следните горски територии в района на дейност СЗДП ТП ДГС Лесидрен и ЗСДП ТП ДСГ Ловеч

04.12.2019 г.
Заповед №340/02.12.2019 г. за определяне спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 1000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин, целият с площ от 30849 кв.м., с НТП „нива”, пета категория

26.11.2019 г.
Заповед №326/25.11.2019 г. за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 17.12.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – неразделна част от настоящата Заповед. 
Документацията за участие може да изтеглите и видите ТУК


15.11.2019 г. Заповед №319/15.11.2019 г. и документация за провеждане публичен търг на 02.12.2019г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.900.2263

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg