Обявления
01.11.2018 г. Обявление за допуснато разрешено да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот 68076.363.7 -пасище в местност "Червения мост", който да се отреди за "Крайпътен обслужващ обект -Къща за гости"

12.09.2018 г. Обявление за допуснато-разрешено да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот 48060.32.25 - пасище в местност "Команското", който да се отреди за "Добив на подземни богатства и производство"


12.09.2018 г. Обявление за допуснато -разрешено да се изработи и внесе проект ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43325.9.389 в местност КАЛНИ, землище с.Лесидрен


27.02.2018 г. Обявление за изработен проект на ПУП-ПП за обект В и К схема на ПУП - ПРЗ -захранваща с питейна вода поземлен имот с идентификатор 68076.241.658 в масив 241 в местността "Горунака" по КК на землището на с.Сопот


27.02.2018 г. Обявление за изработен проект на ПУП-ПП за обект В и К схема на ПУП - ПРЗ -захранваща с питейна вода поземлен имот с идентификатор 68076.241.655 в масив 241 в местността "Горунака" по КК на землището на с.Сопот

13.02.2018 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поз.имот 43325.10.847 в землището на с.Лесидрен, община Угърчин


22.01.2018 г. Обявление за допуснато разрешение на "БУЛГАРТРАНЗГАЗ" ЕАД да изработи и внесе за своя сметка проект за Подробен Устройствен План -Парцеларен план /ПУП-ПРЗ/ за обект: "Подмяна на Преносен/Магестрален/ газопровод.


21.12.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи ПУП-ПРЗ за съществуващия УПИ II-461,462 отреден "За нискоетажно жилищно строителство", обособен от ПИ с пл.№461 -собственост на "Ракита-Р"ЕООД и от ПИ №462 -държавна собственост по действащия план за регулация на с.Лесидрен


13.12.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ 43325.500.476, ПИ 43325.500.1349 и ПИ 43325.500.1350 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Лесидрен


20.10.2017г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор: ПИ15552.186.26 в местност "Свинево" ,землище на с.Голец ,община Угърчин


13.10.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор: ПИ75054.500.2570 по кадастралната карта на гр.Угърчин


15.09.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор: ПИ 53967.500.72 по кадастралната карта на с.Орляне


21.04.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработят и внесат проекти за ПУП-ПРЗ съответно за ПИ 68076.241.11, 68076.264.13 и 68076.264.15 в землището на с.Сопот, общ.Угърчин


21.04.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработят и внесат проекти за ПУП-ПП съответно за ПИ 68076.241.11, 68076.264.13 и 68076.264.15 в землището на с.Сопот, общ.Угърчин


21.04.2017 г. Обявление за допуснато изработване на проект ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура "Изграждане на междусерищна оптична кабелна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет"


19.12.2016г.Обявление за допуснато изработване на проект с обхват : ПУП-ПРЗ на ПИ с обединяването на УПИ IV с 896.959, V -896 , VI -897 в квартал 84 по ПУП на ПРЗ с.Лесидрен


19.12.2016г. Обявление за допуснато -разрешено изработване на проект с обхват : ПУП-ПРЗ на ПИ 68076.500.1836 УПИ VII -30 в квартал 4 пао действащия ПУП-ПРЗ на с.Сопот

02.12.2016г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ:Във връзка с изработването на проект за Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.,Ви каним да отправите предложения до общинска администрация,отностно имотите ,които да бъдат включени в Програмата

02.12.20116г. ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ:Във връзка с необходимостта от приемане на проект за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. Ви каним да вземете участие в публично обсъждане на същата на 12.12.2016 г. от 10:00ч. в сградата на Общинска администрация-Угърчин


02.12.2016г. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.

23.11.2016г Обявление за разрешение да се изработи и внесе проект с обхват : ПУП-ПП за изграждане на техническа инфраструктура -електрозахранване и водоснабдяване на селскостопанска сграда за отглеждане на животни

12.10.2016 Обявление за разрешение да се изработи и внесе проект с обхват -ПУП-ПЗ със запазване на регулацията и отреждането на УПИ III-1308 в квартал 93 по ПУП-ПРЗ на с.Лесидрен

14.09.2016 Обявление за разрешение да се изработи и внесе проект с обхват: ПУП-ПРЗ с обединяване УПИ VIII-71, IX-71, X-71 и ХI-71 в един нов УПИ VIII-71 и същият да бъде отреден "За обслужващи дейности"


23.06.2016 Обяврение за разрешение изработване на проект с обхват:/ПУП-ПЗ/ за ПИ с № 18.32 местност "Млаката" землище на с.Кирчево,общ.Угърчин с идентификатор 36943.18.32 земеделска земя -"ливада" по кадастралната карта на землището на селото

23.06.2016 Обявление за разрешено изработване на проект с обхват:/ПУП-ПРЗ/ за частта ПИ с №133,76 местност "Драганчовица" землище на с.Сопот,общ.Угърчин с идентификатор -68076.133.76-земед.земя-нива ,по кадастралната карта землището на селото

17.06.2016 Обявление за разрешено изработване и внасяне на проект с обхват:ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 68076.264.16-представляващ поземлен имот с пл.№ 246.16, УПИ I-246.16 ,местност,,Тушковица,, в землището на с.Сопот

15.06.2016 Обявление за разрешено изработване и внасяне на проект с обхват:ПУП-ПРЗ за ПИ с №167.39 местност"Енча" землище на с.Лесидрен с идентификатор-43325.167.39-по кадастралната карта на землището на селото

26.05.2016 Обява за публично оповестен търг на 16.06.2016г. от 10,00часа в сградата на Общинска администрация Угърчин ,насрочен със Заповед 569/26.05.2016г. на кмета на община Угърчин и заповед 569/1/26.05.2016г.

26.04.2016 Обявление за допуснато-разрешено изработване на проект с обхват ПУП -ПР за ПИ с идентификатор -36943.500.200-представляващ поземлен имот с пл.№200 ,УПИ XVIII-200 в квартал 18 на с.Кирчево
 
08.04.2016 Обявление за допуснато-разрешено изработване на КПИИ/комплексен проект за инвестиционна инициатива /,подробен устройствен план за ПИ 75054.900.1365 , УПИ III 1365 в квартал 177 на гр.Угърчин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg