Заповеди 2015-2019
04.01.2018 г. Заповед №19/04.01.2018 г. за учередяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години върху помещение от 56 кв.м в ролза на "Сдружение Клуб на пенсионера с.Драгана"

21.12.2017 г. Заповеди за определяне на спечелили участници в проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ


07.12.2017 г. Заповед №1288/07.12.2017 г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване - помещение с площ от 94 кв.м., представляващо част от първи етаж в сграда с идентификатор 68076.500.92.2 по кадастралната карта на с.Сопот


06.12.2017 г. Заповед №1247/30.11.2017 г. за осигуряване на свободен достъп на Агенция "Пътна Инфраструктура" и ДЗЗД "АМ Хемус-2016", през имоти в землищата на Община Угърчин


06.12.2017 г. Заповед №1271/05.12.2017 г. за предоставяне на съответните ползватели имотите-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин, съгласно приложен списък, постъпил към Искане с изх.№ РД-05-2360/20.10.2017 г. на Областна дирекция Земеделие -Ловеч


20.11.2017 г. Заповед №1204/17.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 год. на помещение 94 кв.м в сграда с идентификатор 68076.500.92.2 в с.Сопот


03.11.2017 г. Заповед №1152/03.11.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за продажба на имот с идентификатор 15552.500.599 по кадастралната карта на с.Голец


19.10.2017г. Заповед №1114/19.10.2017г.на Кмета на Обшина Угърчин за определяне границите на райони,видът предлагани услути по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбирането и сметоизвозването за град Угърчин и 10-те населени места в община Угърчин през 2018г.

26.07.2017г. Заповед № 850/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ


26.07.2017г. Заповед № 849/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 848/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 843/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ


26.07.2017г. Заповед № 842/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 841/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07. 2017г. Заповед № 840/26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 839/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

03.07.2017г. Заповед № 761/03.07.2017г.на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-продажба на стояща дървесина на корен -обект № 1705

03.07.2017г.Заповед №760/03.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-прожба на стояща дървесина на корен - обект№17004

03.07.2017г.Заповед № 758/03.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-продажба на стояща дървесина на корен-обект №1702


03.07.2017г.Заповед № 757 /03.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-пордажба  на стояща дървесина на корен-обект № 1701

20.06.2017г. Заповед №711/20.06.2017г. на кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайнно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 43325.500.461 -с.Лесидрен

20.06.2017г. Заповед №710 /20.06.2017г. на кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 39643.500.645-с.Кирчево


22.05.2017г. Заповед№ 615/22.05.2017г.за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 68076.500.20-с.Сопот

22.05.2017г. Заповед №614/22.05.2017г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 43325.500.461-с.Лесидрен


22.05.2017г.Заповед №613/22.05.2017 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 36943.500.645-с.Кирчево

20.04.2017. Заповед №479/20.04.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот № 15552.198002 в землището на с.Голец


11.04.2017. Заповед № 446/11.04.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на гаражна клетка № 1, с идентификатор №75054.900.1574.4, намиращ се в двора на бившето СПТУ -гр.Угърчин

04.04.2017г. Заповед №393/04.04.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг за продажба на ПИ 75054.900.2577


03.04.2017г. Заповед №389/03.04.2017г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.198002 , за създаване на трайни насаждения-сливови за срок от 20 стопански години


23.03.2017г. Заповед №322/23.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражна клетка №1 с площ 90 кв.м ,представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4- метален гараж ,намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

15.03.2017г. Заповед №300/15.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг,обявен със Заповед № 218/23.02.2017г.

15.03.2017г. Заповед №289/15.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост-ПИ с идентификатор 75054.900.2577

15.03.2017-Заповед №287/15.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин -чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища с.Драгана

23.02.2017г. Заповед №218/23.02.2017г. на Кмета но община Угърчин и тръжна документация -търг с тайно наддаване да отдаване под наем -10 кв.м от подпокривното пространство на сграда-кметство с.Катунец с идентификатор 36662.500.329.4  за монтаж на базова станция и антена на мобилен оператор


03.02.2017г. Заповед №149/03.02.2017г. на Кмета на Община Угърчин

19.12.2016г. Заповед № 1590/19.12.2016г. на кмета на Община Угърчин

14.12.2016г. Заповед № 1545/14.12.2016г. на кмета на Община Угърчин

14.12.2016г. Заповед № 1544/14.12.2016г. на кмета на Община Угърчин

28.11.2016г. Заповед № 1478/28.11.2016 г. за определяне на спечелил участник в публично повестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на гр.Угърчин ,местност"Сопотски геран "

28.11.2016г. Заповед № 1477/28.11.2016г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Лесидрен ,местност "Драгина"

28.11.2016 г. Заповед №1476/28.11.2016г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Лесидрен ,местност"Дъбравата"

23.11.2016 г.Заповед №1457/23.11.2016 г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №1552,170041 в землището на с.Голец

09.11.2016 г. Заповед №1416/09.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на поземлен имот №75054.694.52 в землището на гр.Угърчин, местност "Сопотски геран", с начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС 2094/09.11.2016 г.


09.11.2016 г. Заповед №1415/09.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на поземлен имот №43325.7.573 в землището на с.Лесидрен, местността "Драгина", с начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АЧОС 2092/09.11.2016 г.

09.11.2016 г. Заповед №1414/09.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок ото 10 стопански години на поземлен имот №43325.1.11 в землището на с.Лесидрен, местността "Дъбравата", с начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АЧОС2093/09.11.2016 г.

0
3.11.2016 г. Заповед №1405/03.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.170041, с площ 122 286 кв. м. в землището на с.Голец, местност "Раманово", актуван с АЧОС №2059/23.08.2016 г. за създаване и отглеждане на трайни насаждения-сливови, за срок от 20 стопански години

02.11.2016 Заповед №1389 от 02.11.2016г. Заповед за допълване на заповед №1305/13.10.2016


24.10.2016 г. Заповед № 1367 от 24.10.2016 г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор №15552.198002 в землището на с.Голец

19.10.2016 г. Заповед № 1351 от 18.10.2016 г. за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за покупко-продажба на стояща дървесина на корен 

19.10.2016 г. Заповед № 1343 от 18.10.2016 г. за отменяне на заповед №973/01.09.2016г. в частта и относна имоти №: 43325.14.99 в землището на с.Лесидрен и имот № 43325.6.229 в землището на с.Лесидрен


19.10.2016 г. Заповед №1342 от 18.10.2016 г- за определяне нна спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ


19.10.2016 г. Заповед №1341 от 18.10.2016 г.  за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддавате за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ 


19.10.2016 г. Заповед № 1340 от 18.10.2016 г.за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

19.10.2016 г. Заповед №1339 от 18.10.2016 г.за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

18.10.2016г.Заповед №1337 от 18.10.2016г. за провеждане на публичен търг на 03.11.2016 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин -заседателна зала ,с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот

18.10.2016г. Заповед № 1336 от18.10.2016 г. за провеждане на публичен търг на 03.11.2016г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин-заседателна зала,с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя

18.10.2016 г. Заповед №1335 от 18.10.2016 г. за определяне границите на районите,видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честотата на сметосъбирането и сметоизвозването за гр.Угърчин и десетте населени места в Община Угърчин за 2017г.

18.10.2016 г. Заповед № 1325 от 17.10.2016г.за определяне на купувач на 402/четиристотин и два / кв.м от поземлен имот с идентификатор 43325.500.1081


18.10.2016 г. Заповед № 1324 от 17.10.2016г. за определяне на купувач на 163/сто шестдесет и три/ кв.м от поземлен имот с идентификатор 43325.500.1081

18.10.2016 г. Заповед №1323 от 17.10.2016г. за определяне на купувач на 124/сто двадесет и четири/кв.м от поземлен имот с идентификатор 68076.500.987 

17.10.2016 г. Заповед № РД-12-205-37/26.09.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч, относно разпределение на ползването на масивите за ползване в землището на гр.Угърчин, ЕКАТТЕ 75054 община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017 г.


14.10.2016 г. Заповед №1305 от 13.10.2016 г. относно прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 75054.151.101


12.10.2016 г. Заповеди №1286,1287,1288 и 1289 от 12.10.2016 г. за определяне на спечелили проведени търгове за отдаване под наем на пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.


10.10.2016 г. Заповед №1275 от 10.10.2016 г. за определяне на спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.165073


10.10.2016 г. Заповед №1276 от 10.10.2016 г. за определяне на спечелил публично оповесетн търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.198002

05.10.2016 г. Заповед №1256/05.10.2016 г. за определяне на изпълнител в открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект №1605


14.07.2016г.№788/14.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отддаване под наем на общинска земеделска земя-частна общинска собственост в землищата на гр.Угърчин ,с.Сопот,с.Микре и с.Голец на 02.08.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрация-Угърчин-заседателна зала

14.07.2016г. Заповед №787/14.07.2016г на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост на 02.08.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрациия-Угърчин-заседателна зала

11.07.2016г. Заповед №769/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване


11.07.2016г.Запавед №766/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване

11.07.2016г. Заповед №767/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване

11.07.2016г. Заповед №768/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване

06.07.2016г.Заповед №761/06.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ на 25.07.2016г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Угърчин-заседателна зала
-Приложение към Заповед №761/06.07.2016г. -Справка за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП "пасища,мери и ливади" на територията на Община Угърчин

04-05-2016 Заповед № 498/04.05.2016 г. за заличаване на адреси, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитаване


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-08-2015 Заповед №764 от 24.08.2015г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувач въз основа на Протокол на комисията от проведена процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2, чл.23 ал.1 т.1 и чл.38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект №1505, подотдели 1132"ч" и 1164"в" в землището на с. Микре
 
 
 
03-06-2015 Заповед № 491 от 03.06.2015г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувачи въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2, чл.53, ал.2, чл.23 ал.1 т.1 и чл.38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1502 в землището на с. Сопот
 
 
 
 
 
11-03-2015 Заповеди №№226,227 и 228 от 10.03.2015г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувачи въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2, чл.53, ал.2 и чл.23 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обекти № 1503,1501 и 1504 в землищата на с. Катунец, с.Орляне и с.Драгана
 
 
 
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg