Околна среда
1. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
1.1. Документи
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Угърчин (по чл. 62, ал. 10 на ЗУТ)

1.2. Лечебни растения
Заповед №137/07.06.2019 г. за забраняване брането на липов цвят без издадено актуално Позволително за ползване на лечебни растения.
 
Предварителен проект на ресурсите и възможностите за ползване на Лечебни растения от територията на Община Угърчин, област Ловеч

2. ЧИСТОТА
2.1. Заповед за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2018 г.
Заповед №114/19.10.2017 г.

Заповед №572/19.10.2018 г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2019 г.

2.2. График почистване

Графици за почистване по години

График за почистване през 2019 г.

График за почистване през 2018 г.


2.3 Заповед №195/16.02.2018г.

2.4 Заповед №210/21.02.2018г.

2.5 Заповед №45/19.02.2019 г. за определяне на постоянно действаща комисия за контрол  и спазване на изискванията на ЗУО, ЗООС, ЗВ, ЗЛР, ЗП, ЗОСИ, ЗСПЗЗ, ЗЗЖ, ЗВМД, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове


3. РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
3.1 Протоколи от общото събрание


4. Кампания "Да изчистим България заедно" 2019г.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg