РЕГИСТЪР и Декларации по ЗПКОНПИ

Заповед №190 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за назначаване на комисия

Заповед № 191 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и 3 от ЗПКОНПИ и образци на регистри

Приложения №1,2,3 и 4 Образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Приложение №5 Образец на регистър

Декларация за имушество и интереси част 1

Декларация за имущество и интереси част 2

Декларация за промяна по чл.35, ал.1, т.4

Указания за настройка преди попълване на декларацията

Приложение №6        
Към Заповед № 191/13.02.2018 г.на Кмета на Община Угърчин    
О Б Щ И Н А   У Г Ъ Р Ч И Н  
           
ПУБЛИЧЕН    РЕГИСТЪР  
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Угърчин  
           
№ по ред Входящ                   №/дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия Заемана публична длъжност Декларация/файл/
1 1/15.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Димитър Димитров Секретар ТУК
2 2/15.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Татяна  Сирашка Секретар МКБППМН ТУК
3 3/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Тинка  Калчева Старши специалист ТУК
4 4/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Розалина  Мяшкова Гл.специалист АИО ТУК
5 5//16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Галина  Рускова Главен счетоводител ТУК
6 6/16.02.2018 Г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Марио  Ангелов Гл.специалист ОМП ТУК
7 7/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Десислав  Митев Главен експерт ОС ТУК
8 8/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Христо  Христов Кметски наместник ТУК
9 9/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Йовко  Бачевски Главен специалист ТУК
10 10/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Иван  Мичевски Гл.спец. ТИ ТУК
11 11/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Дияна  Катърска Нач. отдел УТТИЕЧ ТУК
12 12/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Пеца  Пълевска Ст.специалист МП ТУК
13 13/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Даниела  Йоновска Специалист ОС ТУК
14 14/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Валерия  Въцова Ст. специалист ТУК
15 15/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Наталия  Краева Мл. експерт АООБС ТУК
16 16/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Петя  Митева Специалист СДК ТУК
17 17/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Румянка  Пейчевска Старши счетоводител ТУК
18 18/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Димитър  Димитров Кметски наместник ТУК
19 19/19.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Любка Кутева Старши счетоводител ТУК
20 20/19.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Катя   Еврева Началник отдел ГРАО ТУК
21 21/20.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Галя  Йошева Мл.експерт ГРАО ТУК
22 22/26.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Драгомир  Димитров Гл.експерт БФК ТУК
23 23/26.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Лъчезар   Щрегарски Мл.експерт Б и ТРЗ ТУК
24 24/02.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Цветомир  Кутев Ст.специалист ТУК
25 25/02.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Светла  Шахънска  Главен инспектор МП ТУК
26 26/06.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Мария  Динова Заместник кмет ТУК
27 27/06.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Иван Иванов Мл.спец.горски инсп. ТУК
28 28/06.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Преслав  Ингелски Мл.спец.горски инсп. ТУК
29 29/08.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Христина Балевска Директор на дирекция ТУК
30 30/08.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Бистра Иванова Старши експерт ТУК
31 31/09.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Маргарита  Бочевска Старши счетоводител ТУК
32 32/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Грета  Гачевска Началник отдел МП ТУК
33 33/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Петя  Кърджова Специалист ТУК
34 34/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Стела  Игнатова Началник отдел РИ ТУК
35 35/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ангелина  Стефанова Гл.експерт ПП ТУК
36 36/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Емил  Живков Гл.специалист  "УТ" ТУК
 37  37/17.05.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ  Владимир Недков  Ст. специалист "Строителство" ТУК
           
           
           
           
           

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg