АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТДЕЛ ГРАО
индекс наименование на услугата образец
АО-01 Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане-оригинал тук
АО-02 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат тук
АО-03 Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак-оригинал тук
 АО-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат тук
 АО-05 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път тук
 АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път тук
 АО-07 Удостоверение за липса на съставен актза гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) тук
 АО-08 Издаване на удостоверение за наследници тук
 АО-09 Издаване на удостоверение за семейно положение тук
 АО-09А Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца тук
 АО-10 Издаване на удостоверение за  съпруг и родствени връзки тук
 АО-11Н Настойничество тук
 АО-11П Попечителство тук
 АО-12 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена тук
 АО-13 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина тук
 АО-14 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документи за сключване на гр.брак в РБългария тук
 АО-15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес тук
 АО-16 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес тук
 АО-17 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес тук
 АО-18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес тук
 АО-19 Припознаване на дете тук
 АО-20 Заверка на документи по ГС за чужбина тук
 АО-21 Въстановяване и промяна на име тук
 АО-22 Промяна в актовете за гражданско състояние тук
 АО-24 Съставяне на актове на акт за ГС на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина тук
 АО-25 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението тук
 АО-26 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство тук
 АО-27 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции тук
 АО-31 Идентичност на административен адрес тук
 АО-33 Издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от семейния РН тук
 АО-34 Издаване на удостоверение за правно ограничение тук
 АО-36 Издаване на удостоверение за родените от майката деца тук
АО Издаване на справки по искане на съдебен изпълнител тук
АО Удостоверение за промени на постоянен адрес тук
АО Удостоверение за промени на настоящ адрес тук
АО Друго удостоверение по искане на граждани тук
АО Протокол за устно заявяване на услуга тук
  Административни услуги по нотариална дейност тук
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg